පාද
සියලු ප්රවර්ග
පාද
E-mail: [email protected] දුරකථන: +86 13777778395

නිවස / අප අමතන්න

අප අමතන්න
සබඳතා තොරතුරු

නියු නියු විනෝද උපකරණ සමාගම., ලිමිටඩ්

එක් කරන්න: යැංවාං කාර්මික කලාපය,Qiaoxia Town,වෙන්ෂෝ,ෂෙජියැන්ග්,චීනය.

මොබ්+86 13777778395

දුරකථන+86-577-66961102

E-mail: [email protected]