පාද
සියලු ප්රවර්ග
පාද
E-mail: [email protected] දුරකථන: +86 15067718358

නිවස / පුවත්

ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනයක් වේවා

වේලාව : 2019-03-18

සතුටු අන්තර්ජාතික කාන්තා දිනය
මැයි ඔබ විය තරුණ සදහටම!

නිසා වල තිබුනා the කාන්තාවක්, the ලෝකය දිස්වේ විශේෂයෙන්ම ලස්සන! මැයි අපේ කුඩා සම්බන්ධයඑම් ගේන්න ඔබ the වඩාත් අවංක ආශීර්වාද. Qiaoxi ප්‍රාර්ථනා කරන්න සියළු the ගැහැණු සේවකයන් ඒ සතුටු කාන්තා උත්සවය!

ප්‍රාර්ථනා කිරීම every සාමාජික වල අපේ කණ්ඩායම ඒ සෞඛසියලුසම්පන්න සිරුර, තරුණ සහ සතුටු every දවස තුල මෙය මහා පවුලේ!